Cách dùng hàm INDEX trong Excel

Nếu bạn thường xuyên nghe đến hàm Index trong Excel nhưng chưa biết nó là gì hãy theo dõi bài viết dưới đây của tip.com.vn nhé.

I. Hàm index trong Excel là gì?

Hàm Index trong Excel là hàm trả về mảng hoặc tham chiếu có tác dụng trả về các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng.

I. Hàm Index dạng Mảng trong Excel.

Hàm Index dạng mảng được sử dụng với trường hợp đối số thứ nhất của hàm Index là một hằng số mảng.

Cú pháp của Hàm INDEX dạng mảng:

=INDEX(Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

 • Array: Vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.
 • Row_num: Chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.
 • Column_num: Chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.
Lưu ý 2 đối số Row_num và Column_num bắt buộc phải có ít nhất một trong hai 

Ví dụ dùng hàm INDEX trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ trong mảng 2x2.

=INDEX({1,2;3,4},0,2) cho kết quả là 2

Giá trị được tìm thấy trong hàng 1, cột 2 trong mảng. Mảng chứa 1 và 2 trong hàng 1 và 3 và 4 trong hàng 2.

=INDEX({1,2;3,4},2,2) cho kết quả là 4

Giá trị được tìm thấy trong hàng 2, cột 2 trong mảng (mảng giống như bên trên).

2. Hàm Index trong Excel dạng tham chiếu

Hàm Index dạng tham chiếu sẽ trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và một cột cụ thể. 

Cú pháp hàm Index dạng tham chiếu như sau:

INDEX(tham chiếu, số_hàng, [số_cột], [số_vùng])

Trong đó biểu mẫu tham chiếu của hàm INDEX có các đối số sau đây:

 • tham chiếu : Là bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.
 • row_num    Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.
 • column_num    Tùy chọn. Số cột trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.
 • area_num    Tùy chọn. Chọn một phạm vi tham chiếu để trả về giao điểm của row_num và column_num. 
  • Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập được đánh số 1, khu vực thứ hai là 2, và v.v.. Nếu area_num được bỏ qua, chỉ mục sử dụng khu vực 1.  
  • Các khu vực liệt kê ở đây đều phải được đặt trên một trang tính.  
  • Nếu bạn chỉ định khu vực không trên cùng trang tính với nhau, thì nó trả về lỗi #VALUE! .  
  • Nếu bạn cần sử dụng các phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, bạn nên sử dụng dạng mảng của hàm INDEX và sử dụng một hàm khác để tính toán phạm vi tạo thành mảng.  

Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm CHOOSE để tính toán phạm vi sẽ được sử dụng.

Ví dụ, nếu tham chiếu mô tả các ô (A1: B4, D1: E4, G1: H4), area_num 1 là phạm vi A1: B4, area_num 2 là phạm vi D1: E4, và area_num 3 là phạm vi G1: H4.

Ví dụ

=INDEX((A2:C3,A5:C7),2,3,1) cho kết quả là 50 trả về giao điểm của hàng 2 cột 3 trong vùng dữ liệu 1

=INDEX((A2:C3,A5:C7),2,3,2) trả về kết quả 30 tức là ô C6 giao điểm của hàng 2 cột 3 vùng dữ liệu 2

Lời kết.

Vậy là tip.com.vn đã hướng dẫn cho các bạn cách dụng hàm INDEX trong Excel cũng như các ví dụ đơn giản để minh họa. Để tìm hiểu cách sử dụng INDEX kết hợp với các hàm khác NTN bạn có thể tìm hiểu trong các bài sau nhé các bạn.

Tham khảo thêm

Bình luận